1. Tonino & Partners B.V. is een besloten vennootschap naar Nederlands recht die mede beroepsvennootschappen omvat. Tonino & Partners stelt zich ten doel het beoefenen van de advocatuur.
 2. Onder Tonino & Partners wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de besloten vennootschap Tonino & Partners B.V. en/of een aan haar gelieerde beroepsvennootschap alsmede onder de naam Tonino & Partners de praktijk uitoefende advocaten. Onder partner wordt verstaan een persoon of rechtspersoon die als zelfstandig optredend advocaat onderdeel vormt van de besloten vennootschap Tonino & Partners B.V.. Onder derde wordt verstaan ieder ander dan Tonino & Partners of aan haar gelieerde beroepsvennootschap ten aanzien van wie een rechtsbetrekking als bedoeld in artikel 3 bestaat of gesteld wordt.
 3. De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Tonino & Partners, de partners of aan personen die in dienstbetrekking van Tonino & Partners werkzaam zijn wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee.
 4. Een opdracht wordt uitsluitend aanvaard door Tonino & Partners en namens haar uitgevoerd, ook indien het de uitdrukkelijke bedoeling van partijen is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. In afwijking van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de partners alsmede degenen die voor of ten behoeve van Tonino & Partners, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, tenzij anders is overeengekomen.
 5. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat door Tonino & Partners uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
 6. Tonino & Partners zal bij het inschakelen van een derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en (behoudens ingeval van deurwaardersbijstand) bij de selectie van deze derde zoveel als in de relatie tot de opdrachtgever gebruikelijk of redelijk is, met de opdrachtgever overleggen. Tonino & Partners is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen te aanvaarden. Tonino & Partners zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan de opdrachtgever voorzover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. Derden zullen door de opdrachtgever nimmer rechtstreeks worden aangesproken.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door Tonino & Partners van tijd tot tijd zullen worden vastgesteld of met de opdrachtgever is overeengekomen. Indien geen specifiek tarief is overeengekomen met de opdrachtgever, is de opdrachtgever op grond van deze voorwaarden in ieder geval een vergoeding van € 300 per uur verschuldigd. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals verzending per reguliere post, kosten van telefoon, fax en elektronische communicatie, kopieerkosten en documentvervaardiging) is Tonino & Partners gerechtigd een percentage van het honorarium ter hoogte van 6% in rekening te brengen. Alle te noemen bedragen zijn exclusief BTW.
    
 8. De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van declaratie. Bij gebreke van tijdige betaling is Tonino & Partners zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichte of te verrichten werkzaamheden. Onkosten die voor rekening dienen te komen voor de opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld onder andere het griffierecht, dienen aan Tonino & Partners vergoed te worden voordat de betalingstermijn voor deze kosten is verlopen. Werkzaamheden kunnen opgeschort worden als geen voorschot ter dekking van de onkosten of voor de te verrichten werkzaamheden voorhanden is, zonder dat Tonino & Partners daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.
 9. Iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Tonino & Partners of voor individuele partner afgesloten aansprakelijkheidsverzekeringen wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico. De in dit artikel bedoelde beperking of uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet voorzover schade het gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van Tonino & Partners.
 10. De opdrachtgever vrijwaart Tonino & Partners tegen alle aanspraken van derden die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden verricht voor de opdrachtgever.
 11. Op de rechtsbetrekking tussen Tonino & Partners en de opdrachtgever is Nederlands recht alsmede de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur (Appendix I) en de Kantoorklachtenregeling (Appendix II) van toepassing. Alle geschillen die uit deze rechtsbetrekking voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de Geschillencommissie Advocatuur dan wel door de bevoegde rechter te Amsterdam. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde instantie aanhangig zijn gemaakt.
 12. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam en te downloaden op www.toninopartners.nl